Year Team Captain
1990 Debasis Mukherjee, Bhaskar Ganguly, Sumit Mukherjee, Tapan Das, Krishnendu Roy, Prasanta Saha, Amit Bhadra, Achintya Belel, Swarup Das,Subrata Bhattacharya,Joseph, Aloke Mukherjee, Samir Chowdhury, Sisir Ban, Satyajit Chatterjee, Prasanta Banerjee, Victor Amalraj, Tushar Rakshit, Sanjib Dutta, Abhijit Manna, Subir Sinha Chowdhury,Uttam Mukherjee, Sisir Ghosh, Pradip Ghosh, Ranjit Saha, Sukhen Sengupta, Sandip Munshi, Sudip Chakraborty, Kumaresh Bhawal,Hiralal Das, Abhijit Roy Chowdhury, Lakshmi Dey Satyajit Chatterjee
1989 Debasis Mukherjee, Sumit Mukherjee, Snehasis Chakraborty, Achintya Belel, Saibal Chatterjee, Subrata Bhattacharya, Aloke Mukherjee, Prasanta saha, Samir Chowdhury, Anupam Bagchi, Ais Pal Chowdhury, Satyajit Chatterjee, Supriyo Chakraborty, Prasanta Banerjee, Sanjib Dutta, Souren Dutta, Jhantu Dey, Sudip Chatterjee, Subir Sinha Chowdhury, Sudip Chakraborty, Sisir Ghosh, Pranab Mondal, Sukhen Sengupta,Pradip Ghosh, Saibal Ghosh,Tridib Talukdar, Debashis Roy, Ranjit Karmakar Sisir Ghosh
1988 Debasis Mukherjee, Atanu Bhattacharya,Sumit Mukherjee, Saibal Chatterjee, Achintya Belel,S ubrata Bhattacharya, Aloke Mukherjee, Mastan Ahmed, Satyajit Ghosh, Swapan Saha Roy,Joseph, Sudip Chatterjee, Satyajit Chatterjee, Prasanta Banerjee, Debasis Misra,Victor Amalraj, Souren Dutta, Jaydip Majumder, Babu Mani, Sisir Ghosh, Sudip Chakraborty Pranab Mondal, Debashis Roy, Manas Bhattarcharya,Xavier Pius, Saibal Ghosh, Seikh Mumtaj Prasanta Banerjee
1987 Debasis Mukherjee, Atanu Bhattacharya, Pratap Ghosh, Mastan Ahmed, Krishnendu Roy, Amit Bhadra, Abdul Majid, Achintya Belel, Subrata Bhattacharya, Aloke Mukherjee, Aslam Khan, Shyamal Banerjee, Prashanta Banerjee, Debsish Mishra, Victor Amalraj, Narinder Thapa, Satyajit Chatterjee, Mhd. Farid, Pem Dorji, Debasish Roy, Muniappa, Seikh Mumtaz, Uttam Mukherjee, Subir Sarkar, Xavier Pius, Bidesh Bose, Sisir Ghosh, Babu Mani Babu Mani
1986 Pratap Ghosh,Tanumoy Basu, Debasis Mukherjee, Diptiprakash Dey, Krishnendu Roy, Subrata Bhattacharya, Aloke Mukherjee, Satyajit Ghosh, Krishnendu Sengupta, Shyamal Banerjee, Abdul Mazid, Subrata Sinha, Amit Bhadra, Biswajit Ghosh, Aslam Khan, Mastan Ahmed, Prasanta Banerjee, Satyajit Chatterjee, Victor Amalraj, Debasis Mishra, Farid, Tapan Ghosh,Bhaskar Dasgupta, Sisir Ghosh, Debasis Roy, Uttam Mukherjee, Muniappa, Subrata Roy, Sandip Munshi, Xevier Pius, Bidesh Bose, Babu Mani, Manas Bhattacharya, Krishnendu Roy
1985 Pratap Ghosh,Tanumoy Basu,Jagadish Ghosh,Sibaji Banerjee,Krishnendu Roy,Subrata Bhattacharya,Satyajit Ghosh,Samar Bhattacharya,Shyamal Banerjee,Swapan Saha Roy,Abdul Majid,Compton Dutta,Swapan Basu,Prasanta Banerjee,Farid,Sujas Bera,Mihir Bose,Amit Majumdar,Rabi Kumar,Babu Mani,Xevier Pius,Sisir Ghosh,Pradip Talukdar,Kartik Seth,Subir Sarkar,Krishna Gopal Chowdhury,Bidesh Bose Bidesh Bose
1984 Pratap Ghosh,Jagadish Ghosh,Tanumoy Basu,Sibaji Banerjee ,Krishnendu Roy,Compton Dutta,Subrata Bhattacharya,Satyajit Ghosh,Samar Bhattacharya,Ramen Bhattacharya,Shyamal Banerjee,Swapan Saha Roy,Sanjib Chowdhury,Prasanta Banerjee,Bikas Panji,Victor Amalraj,Farid,Sujas Bera,Amit Majumder,Jaydip Majumder,Babu Mani Shyamal Banerjee
1983 Sibaji Banerjee, Dilip Paul,Biswajit Das, Satyajit Konar, Compton Dutta , Krishnendu Roy, Rabin Das, Subrata Bhattacharya, Sudip Chatterjee, Swapan Saharoy Satyajit Ghosh, Shyamal Banerjee, Surajit Sengupta, Prasun Banerjee, Goutam Sarkar, Sujas Bera, Bikas Panji, Manas Bhattacharya Biswajit Bhattacharya, Monojit Das, Xavier Pius, Shyam Thapa, Krishanu Dey, Somnath Banerjee, Bidesh Bose Gautam Sarkar
1982 Shibaji Banerjee, Dilip Paul, Jagadish Ghosh, Atanu Bhattacharya, Amit Bagchi, Samar Bhattacharya, Subrata Bhattacharya, Swapan Saha Roy, Gouranga Banerjee, Satyajit Ghosh, Sanjib Chowdhury, Krishnendu Roy, Sujash Bera, Goutam Sarkar, Surajit Sengupta, Samiran Saha, Krishanu Dey, Prasun Banerjee, Samiran Saha, Bikas Panji, Manas Bhattacharya, Xavier Pius, Biswajit Bhattacharya, Shyam Thapa, Amitava Mukherjee, Denis Williamson Shyam Thapa
1981 Sibaji Banerjee ,Pratap Ghosh, Jagadish Ghosh, Subrata Bhattacharya, Pradip Chowdhury,Compton Dutta, Sudip Chatterjee, Shyamal Banerjee, Satyajit Mitra, Sanjib Chowdhury, Biswajit Basu, Asoke Chakraborty, Goutam Bhattacharya, Goutam Sarkar, Sujas Bera, Dipak Banerjee, Xavier Pius, Shyam Thapa, Francis D’SouzaKrishna Mitra, Arup Das, Mihir Bose Pradip Choudhury