Year Team Captain
1940 K.Dutta, T.Chowdhury, Paritosh Chakraborty, Anil Dey, Nilu Mukherjee, Beniprasad, Mana Guin, N.Banerjee, J.Ghosh, T.Banerjee, Nanda Roy Chowdhury, S. Ganguly, Sachin Mitra Nanda Roy choudhury
1939 K.Dutta, Sanmatha Nath Dutta, Paritosh Chakraborty, Anil Dey, P.Seth, Bimal Mukherjee, Nanda Roy Chowdhury, Mohini Banerjee, Beiprasad, Premlal, S. Deb Roy, Satu Chowdhury, S.Guin, Sachin Mitra(Langcha), J.Ghosh, M.Seth, R.Sen, A.Dutta, K. Banerjee, B. Dey, Rajen Saha Bimal Mukherjee
1938 Ram Bhattacharya, Kesto Banerjee, Dr. Sanmatha Nath Dutta, J.Dutta, Bimal Mukherjee, Beniprasad, D. Sen, P.Seth, A.Dutta, S.Chatterjee, Nakul Mukherjee, Anil Dey, J.Ghosh, Nanda Roy Chowdhury, N.Ghosh, A.Ganguly , P. Dutta, B. Roy Chowdhury, Satu Chowdhury Bimal Mukherjee
1937 K.Dutta, D.Ghosh, Bimal Mukherjee, Sanmatha Nath Dutta, J.Chakraborty, Premlal, Beni Prosad, Moti Sengupta, Umapati Kumar, K.Das, Satu Chowdhury, A.Ganguly, Mana Guin, Karuna Bhattacharya Satu Choudhury
1936 Sanmatha Nath Dutta, Gostha Paul, Umpati Kumar, Sudhanshu Bose, Amiya Deb, K.Dutta, Karuna Bhattarchrya, Nanda RoyChowdhury, J.Chakraborty, Sushil Chaterjee, Rajen Ghosh, Beni Prosad, A.Ganguly, Satu Chowdhury, Nakul Mukherjee Satu Choudhury
1935 Bhola Sarkar, Sanmatha Nath Dutta, Gostha Paul, Abdul Hamid, Umpati Kumar, Bimal Mukherjee, S.Misra, Sudhanshu Bose, Amio.Deb, Mana Guin, K.Dutta, Karuna Bhattarchrya, Nanda RoyChowdhury, Kshetra Bose, P.Dutta Bhola Sarkar
1934 Bhola Sarkar, S.Banenerjee, Sanmatha Nath Dutta, Gostha Paul, M.Deb, Abdul Hamid, Umpati Kumar, S.Dey, Bimal Mukherjee, B.Banerjee, S.Misra, R.Chowdhury, Sudhanshu Bose, A.Deb, Mona Dutta, A.Chatterjee, Kshetra Bose Abdul Hamid
1933 A.Bhattacharyay , Sanmatha Nath Dutta, Gostha Paul, Bhola Sarkar, S.Banenerjee, Kshetra Bose, B.Sengupta, Karuna Bhattacharya, Umpati Kumar, Satu Chowdhury, M.Deb, M.Chatterjee, Abdul Hamid, B.Bothra, S.Dey, Bimal Mukherjee, N.Mukherjee, T.Sengupta Sanmatha Nath Dutta
1932 Santosh Dutta, A.Bhattacharyay , Sanmatha Nath Dutta, Gostha Paul, Bhola Sarkar, Jamini Banerjee, S.Chatterjee, A.Chatterjee, Kshetra Bose, Mona Dutta, B.Sen, Karuna Bhattacharya, Samad, Umpati Kumar, Satu Chowdhury Sanmatha Nath Dutta
1931 A.Bhattacharyay, Gostha Paul, Sanmatha Nath Dutta, S.Sarkar, Bahadur Bothra, S.Chatterjee, KshetraBose, Karuna Bhattacharya, Attili, UmapatiKumar, J.Lahiri Sanmatha Nath Dutta