Year Team Captain
1930 Santosh Dutta, Gostha Paul, Mani Deb, SusilChatterjee, T.S arkar, T.Das, Sanmatha Nath Dutta, M.Bose, KhetrBose, Sudhanshu Bose, Attili, T.Banerjee, Rabi Ganguly, Ashu Dutta(Mona), Umapati Kumar, Satu Chowdhury, A.Ganguly(Paltu) Sudhansu Bose
1929 Santosh Dutta, Gostha Pal, Sanmatha Dutta, M. Dasgupta, Moti Sengupta, T. Chakraborty, Sudhangshu Bose, L. Dutta, Fazlur Rahman, Kshetra Bose, Rabi Bose, Attili, Rabi Ganguly, Umapati Kumar, Satu Chowdhury Umapati Kumar
1928 D. Kuthari, S. Pyne, Gostha Pal, R. Das, T. Shome(Bagha), Sanmatha Dutta, Sudhanshu Bose, Moti Sengupta, A. Bhowmick, Fazlur Rahman, Naren Banerjee, Rabi Ganguly, Umapati Kumar, Kshetra Bose Umapati Kumar
1927 A.Bhattacharya, Gostha Pal, D.Kuthari, R. Das, Sanmatha Dutta, T.Shome(Bagha), Moti Sengupta, Balaidas Chatterjee, S.Ghosh, Naren Banerjee, Rabi Ganguly, Fazlur Rahman, Ashu Dutta(Mona), Umapati Kumar, Khetra Bose Umapati Kumar
1926 A.Bhattacharya, Gostha Pal, D.Kuthari, R. Das, Sanmatha Dutta, T. Shome(Bagha), Moti Sengupta, Balaidas Chatterjee, S. Ghosh, Naren Banerjee, Rabi Ganguly, Fazlur Rahman, Ashu Dutta(Mona), Umapati Kumar, Khetra Bose Gostho Pal
1925 Santosh Dutta, A.Bhattacharya, R.Das, Gostha Pal, A.Sur, Moti Sengupta, Balaidas Chatterjee, Sudhangshu Bose, J.Seal, Khetra Bose, S.Ghosh, UmapatiKumar, J.Sen, Ali, S.Dasgupta, Fazlur Rahman, Rabi Ganguli, Karali Pathak Gostho Pal
1924 Santosh Dutta, Tulsi Palit, Gostho Pal, Panna Pramanick, Balaidas Chatterjee, Mani Das, S.Ganguly, Moti Sengupta, S.Dasgupta, Rabi Ganguly, Fazlur Rahman, Umapati Kumar, Kshetra Bose, Niraj Ganguly Gostho Pal
1923 Santosh Dutta, Tulsi Palit, Gostho Pal, Panna Pramanick, Balaidas Chatterjee, Mani Das, B. Dashgupta, S. Ganguly, Moti Sengupta, A. Dutta, S.Dasgupta, Rabi Ganguly, A. Dutta, Fazlur Rahman, Umapati Kumar, P. Gupta, Kshetra Bose, Niraj Ganguly Gostho Pal
1922 Santosh Dutta, Tulsi Palit, Gostho Pal, Panna Pramanick, R.Dutt a, Balaidas Chatterjee, Mani Das , Moti Sengupta, Surya Chakrabarty, Rabi Ganguly, Fazlur Rahman, Umapati Kumar, A.Ghosh, Niraj Gamguly, S(Paltu) Dasgupta Gostho Pal
1921 Tulsi Palit, Gostho Pal, Panna Pramanick, Balaidas Chatterjee, R.Dutta, A.Ghosh, M.Dey, Niraj Ganguly, Kshetra Bose, Mati Sengupta, S(Paltu) Dasgupta Gostho Pal